d28-aktinolit-bitlis.jpg (161063 bytes)

d28-lösit-kaman.jpg (100089 bytes)

d28-musc-simav-kütahya.jpg (178406 bytes)

d28-olivin-kayseri.jpg (128405 bytes)

d28-opal.jpg (95459 bytes)

Aktinolit

Bitlis

B-Dolap28

Lösit

Kaman

B-Dolap28

Muskovit

Sivas

B-Dolap28

Olivin

Kayseri

B-Dolap28

Opal

B-Dolap28

d28-pumpelleyit-eskişehir.jpg (234723 bytes)

d28-turmalin-simav-kütahya.jpg (115648 bytes)

d28-turmalin-taşköprü-kastamonu.jpg (83766 bytes)

d28-turmalin-yozgat.jpg (152227 bytes)

d28-vallas-granat.jpg (141185 bytes)

Pumpelleyit

Eskişehir

B-Dolap28

Turmalin

Simav-Kütahya

B-Dolap28

Turmalin

Taşköprü

B-Dolap28

Turmalin

Yozgat

B-Dolap28

Wollastonit-Granat

B-Dolap28

d29-vall-granat-bayramiç-çan.jpg (155222 bytes)

d30-biy-musc-qt-simav-kütahya.jpg (165899 bytes)

D-20-olivin.jpg (49007 bytes)

d29-disten-mm-aydın.jpg (139416 bytes)

d29-kaolen-seyitömer-kütahya.jpg (101399 bytes)

Wollastonit-Granat

Bayramiç-Çanakkale

B-Dolap29

Biyotit-Muskovit-Kuvars

Simav-Kütahya

B-Dolap30

Olivin

B-Dolap20

 Disten

Menderes Masifi-Aydın

B-Dolap29

Kaolen

Seyitömer-Kütahya

B-Dolap29

 

 

ANA SAYFA